Sumpa ng Ikapu: Dagdag-Utos

Yung nagdaragdag ng utos na perang ikapu nagkakasala sa salang pagdagdag ng utos sa mga Israelita. “Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the LORD your God that I give you.” Deut 4:2 Wala kayong makikitang utos na pera ang ikapu sa Biblia. […]


Ikapu Ng Malachi

Main Text: Malachi 3:10 Tanong 1: Para kanino ang ikapu? Sagot: ipinamana ng Dios sa mga Levita, Num 18:20-32. Tanong 2: Maliban sa mga Levita sino pa? Sagot: Ang angkan ni Aaron, Num 18:20-32. Tanong 3: Saan daw ilalagak ang ikapu? Sa templo o church? Sagot: sa storehouse ng Templo hindi sa simbahan, Mal. 3:10. […]


Ikapu Ni Abraham

Main Text: Gen. 14:20 Tanong 1: Saan natutunan ni Abraham magikapu? Sagot: Hindi sinabi, pero ang pagiikapu gaya ng ibang kustumbre ng mga patriarka na hindi iniutos sa kanila ng Dios, ay natutunan nya sa mga pagano dahil isa syang pagano bago nya nakilala ang Dios. Ang ikapu ng mga pagano ibinabayad nila sa mga […]


Ikapu Ng Fariseo

Main Text: Mat. 23:23 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done, without neglecting the others. (Mat 23:23) Tanong 1: Para daw po sa mga Cristiano ang utos […]


Is Cigarette Smoking a Sin?

It is. But first, here are some important facts about smoking cigarette tobaccos: It is addictive. Smoking leads to nicotine dependence which will require medical help or treatment for those who would later want to quit. The earlier you quit the better. It is destructive. It is a cause of disease, disability and harm to almost […]


Smoking for the Glory of God?

Isang proof text ng Yosi Apologetics Conference (YAC) pang depensa sa paghithit nila ng yosi ay Mt. 15:11-20. Talakayin natin. Ang punto sa talatang ito eh food doesn’t make you clean or unclean, the waste product of any digested food or drink does not defile the man, does not make him a sinner, and so […]


Mabuti o Masama?

Minsan nyo na bang narinig ang dahilan na, “Salamat sa Dios at kalooban nya na si idol ang maging Presidente. Kahit pa maraming mamatay, ang mahalaga ay kung hindi man malilipol ay mabawasan ng husto ang krimeng sanhi ng droga”? NOON kasi batid pa ng mga Kristiyano na maaring itutulot ng Dios ang mabuti o […]


Nawawalang Bunga sa mga Kristiyakuno

Ayon sa Mateo 7:15-20 ang mga bulaang propeta ay makikilala sa kanilang masamang bunga. Samantalang sa Efeso 5:11 sinabi na huwag makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Kaya?narito?mga nawawalang?bungang sa mga Kristiyakuno: Bunga ng pagsisisi, panunumbalik sa Dios o pagtalikod sa masama, Mathew 3:7-8; Luke 3:8. […]


10 Palatandaan ng Kristiyano

(Batay sa Sulat ni San Juan) Lumalakad siya sa liwanag hindi sa kadiliman dahil alam niya ang katotohanan, 1 John 1:6-7; 2:20-21; 5:20. Umaamin siya sa kaniyang kasalanan kaya siya ay pinatawad, 1 John 1:8-10; 2:12. Sinusunod niya ang utos/salita ni Jesu-Kristo, 1 John 2:3-6. Hindi namumuhi kundi umiibig sa kaniyang kapatid, 1 John 2:9-11; […]